Regulamin korzystania z kart

1. Karta i kaucja

Ze wszystkich wyciągów korzystamy na podstawie jednej karty elektronicznej, zwanej dalej kartą. Karta funkcjonuje na zasadzie dokumentu na okaziciela - wszelkie rozliczenia kasa dokonuje wyłącznie na podstawie karty. W przypadku zagubienia karty nie wydajemy duplikatów. Za każdą kartę pobieramy kaucję w kwocie 10,- złotych.

2. Sprzedaż i ważność kart

Karty sprzedaje wyłącznie kasa na podstawie aktualnego cennika, który opublikowany jest na stronach internetowych Centrum. Sprzedaż i zwrot kart możliwe są tylko w kasie i w godzinach pracy kasy.

Karty są ważne przez jeden, bieżący sezon zimowy, czyli tylko w tym sezonie zimowym, w którym zostały kupione.

Zakup karty upoważnia do korzystania z wyciągów i urządzeń, które są czynne w danym dniu i w godzinach ich pracy w tym dniu, z ograniczeniami ustalonymi w regulaminach.

Klient kupując kartę określonego typu godzi się z zasadami jej użycia. Powinien więc zapoznać się z tymi zasadami przed zakupem, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w zakresie zwrotów i wybrać kartę, której zasady użycia będą mu odpowiadać.

3. Rodzaje kart

Karty punktowe można wykupić za dowolną kwotę lub z dowolną ilością punktów. Jeden punkt odpowiada kwocie 10 groszy. W każdym czasie lub po wyczerpaniu punktów kartę punktową można doładować o dowolną kwotę. W przypadku kart punktowych zwracamy całą należność za nie wykorzystane punkty. 

Karty czasowe można kupić na oferowaną w cenniku ilość godzin w konkretnym, na przykład bieżącym dniu. Karta czasowa jest ważna przez wykupiony okres czasu liczony od chwili pierwszego użycia karty, nie dłużej jednak niż do zamknięcia ostatniego wyciągu Centrum w tym dniu. W przypadku kart czasowych nie zwracamy należności za nie wykorzystany czas. W związku z tym przyjmujemy zasadę, że decyzję o zakupie, momencie rozpoczęcia używania karty i momencie zwrotu Klient podejmuje na swoją odpowiedzialność.

Karty terminowe można kupić na oferowaną w cenniku ilość kolejnych dni lub na okres w danym dniu. Karta terminowa jest ważna w wykupionym terminie bez względu na moment pierwszego użycia karty, nie dłużej jednak, niż do zamknięcia ostatniego wyciągu Centrum w danym dniu. W związku z tym przyjmujemy zasadę, że decyzję o zakupie, momencie rozpoczęcia używania karty i momencie zwrotu Klient podejmuje na swoją odpowiedzialność. W przypadku kart terminowych nie zwracamy należności za nie wykorzystany czas, chyba że osoba korzystająca przedstawi zaświadczenie lekarskie, że jej stan zdrowia uniemożliwił dalsze korzystanie z urządzeń Centrum. 

4. Użycie karty

Karty działają poprzez przyłożenie do czytnika. Na wyświetlaczu pojawiają się informacje o aktualnej taryfie i stanie karty. Przyłożenie ważnej karty do czytnika otwiera kołowrót. Sygnał dźwiękowy oznacza, że karta jest nieważna, nie jest obsługiwana przez dany czytnik, brakuje na niej punktów lub nie upłynął okres zwłoki w przypadku karty czasowej i terminowej. We wszystkich tych przypadkach pojawia się stosowny komunikat.

5. Ograniczenia sprzedaży i używania kart.

Z karty czasowej i terminowej może korzystać tylko jedna osoba. 

Kartę Stramusia mogą nabywać wyłącznie opiekunowie dzieci biorących udział w feryjnych kursach narciarskich organizowanych przez Szkołę STRAMA, na zasadach ustalonych dla tej karty przez Szkołę STRAMA. Z karty tej mogą korzystać wyłącznie dzieci biorące udział w feryjnych kursach narciarskich.

Z Ogródka Zimowego można korzystać wyłącznie na podstawie karty punktowej.

6. Zwroty, wyłączenia zwrotów

Zwrot kart możliwy jest tylko w kasie i w godzinach pracy kasy. Zwrotów dokonujemy tylko na podstawie karty i jej okazicielowi. Kaucję i w przypadku kart punktowych należność za nie wykorzystane punkty zwracamy do końca bieżącego sezonu, albo do 31 marca. 

Klient powinien zapoznać się z godzinami otwarcia wyciągów i odpowiednio wcześnie rozpocząć korzystanie z karty, szczególnie z czasowej i terminowej. Centrum zastrzega sobie prawo, w zależności od frekwencji lub warunków pogodowych ograniczenia ilości otwartych wyciągów. Zmniejszenie ilości otwartych wyciągów nie jest powodem do częściowego zwrotu wartości karty czasowej lub terminowej.

Należy chronić kartę przed utratą, uszkodzeniami mechanicznymi i elektromagnetycznymi. W przypadku braku karty czy niemożności odczytu karty nie jesteśmy w stanie zwrócić ani kaucji za kartę, ani pieniędzy za nie wykorzystane przejazdy z tych kart.

7. Formy płatności

Kartę można nabyć za gotówkę lub bezgotówkowo w zakresie kart płatniczych obsługiwanych przez terminal kasowy. Płatność kartą płatniczą trzeba zgłosić przed zamówieniem karty. Prosimy o przemyślenie zakupu na kartę płatniczą, gdyż w przypadku takiej płatności zwroty możliwe są tylko bezgotówkowo i tylko z użyciem karty płatniczej, nie ma możliwości zwrotu gotówki. Także przy zmianie formy płatności trzeba dotychczasową kartę rozliczyć bezgotówkowo.

8. Paragony i faktury

Dowodem zakupu jest paragon. Kaucja, z zasady zwrotna, nie jest uwzględniana na paragonie.

Faktury wystawiamy tylko na podstawie i za zwrotem paragonu.

W przypadku zakupu kart punktowych, klient potrzebujący fakturę musi uwzględnić, że fakturę możemy wystawić dopiero po usłudze, to jest po zakończeniu jazdy i po zwrocie kart objętych tym paragonem. 

W przypadku zwrotu części kart z danego paragonu faktura wystawiana jest za zwrotem paragonu, ale tylko na przejazdy zrealizowane ze zwróconych kart.

9. Reklamacje

Wszelkie reklamacje rozpatruje kasa na podstawie okazanej karty.