Regulamin korzystania z urządzeń Centrum

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH

1. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).

2. Należy jechać spokojnie wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu. Nie wolno chwytać na trasie pustych orczyków, ani wyczepiać się.

3. Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą w oznaczonej strefie wysiadania. Peron górny należy opuścić w nakazanym kierunku.

4. Nie wolno zatrzymywać się w miejscu wysiadania i należy go jak najszybciej opuścić.

5. W przypadku zatrzymania się wyciągu nie wolno go opuszczać. Należy oczekiwać na wznowienie ruchu lub na dyspozycje obsługi.

 

REGULAMIN OGRÓDKA ZIMOWEGO DLA DZIECI

1. Ogródek Zimowy wraz z wyposażeniem, zwany dalej Ogródkiem przeznaczony jest dla dzieci w wieku od roku do 10 lat. Wejście dziecka na teren Ogródka jest jednoznaczne z oświadczeniem, że opiekun dziecka jest jego prawnym opiekunem, że zapoznał się z regulaminem Ogródka, akceptuje zawarte w nim ustalenia i w imieniu dziecka zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Z Ogródka można korzystać tylko na podstawie karty z wykupionymi punktami - karty punktowej. Opłata podana w cenniku ustalona jest za jednorazowe wejście na teren Ogródka i 20 minut korzystania z Ogródka. Dzieci mogą przebywać na terenie Ogródka samodzielnie pod warunkiem zgody opiekunów, którzy biorą za nich odpowiedzialność. Dopuszcza się bezpłatne wejście na teren ogródka rodzica, lub opiekuna w przypadku małych dzieci, wymagających takiej pomocy.

3. Obsługa sprawuje ogólny nadzór nad dziećmi przebywającymi w Ogródku polegający jedynie na obserwowaniu bawiących się dzieci i interweniowaniu w przypadku zauważonych zachowań mogących być przyczyną wypadku, natomiast bezpośrednią opiekę nad dzieckiem sprawuje jego opiekun. Obsługa może odmówić przyjęcia, lub wyprosić z Ogródka dziecko, które stanowi zagrożenie dla innych dzieci, nawet potencjalne.

4. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają opiekunowie. Za rzeczy pozostawione, lub zagubione w Ogródku, Centrum nie ponosi odpowiedzialności. Wyjście z Ogródka jest jednoznaczne z rezygnacją z pozostałego do wykorzystania czasu.

5. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na terenie Ogródka, w których zostanie pokrzywdzone dziecko, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze. Wszelkie roszczenia zgłoszone później mogą zostać uznane za nie powstałe w Ogródku.

 

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!